Wat doen we, werkzaamheden

De opdrachten die ABC/OPES de afgelopen jaren heeft uitgevoerd, liggen op de volgende gebieden:

Organisatie ontwikkeling

Strategie:

Organisatie

Processen

Evaluatie

Project management

Veranderingen moeten bij voorkeur ‘in de lijn’ geschieden. Maar de voorbereiding van het veranderingsproces, het uitwerken van de doelstellingen, vertalen in een projectplan, markeren van het tijdspad en benoemen van meetbare mijlpalen, verwerven van draagvlak, zijn activiteiten die doorgaans door een projectmanager worden gedaan. Ook het leiding geven aan de uitvoering kan bij beperkte capaciteit/deskundigheid in de lijn, in handen worden gegeven aan een projectleider. Hij draagt zorg dat het project volgens afspraken wordt uitgevoerd, signaleert tijdig knelpunten, stuurt bij en/of meldt obstakels aan de verantwoordelijke lijnfunctionaris. Ook een goede overdracht na de implementatie in de lijn is een belangrijk aandachtspunt. ABC/OPES heeft de afgelopen jaren zeer veel projecten begeleid en succesvol afgerond.

Coaching, begeleiding en audits

Soms in het verlengde van werkzaamheden binnen een organisatie maar ook op een directe aanvraag wordt individuele coaching en begeleiding geboden. Deze verloopt via een gestructureerde benadering:

  1. een vrijblijvend intake gesprek waarin de vraag duidelijk wordt en het mogelijke aanbod wordt geschetst hoe de hulpvraag kan worden beantwoord.
  2. Indien besloten wordt om een coachingsstraject te starten, wordt een nadere analyse gemaakt van de achtergronden van de vraag en worden doelen geformuleerd die met behulp van de coaching dienen te worden bereikt en via welk traject, benadering en systematiek.
  3. Dan start een serie van 5 gesprekken waarna een evaluatie plaatsvindt of de inzet het beoogde resultaat heeft bereikt of zal kunnen bereiken. In dat laatste geval kan een vervolgserie van 5 gesprekken worden afgesproken.

De inzet van de coach is direct en concreet, vanuit een gedragsmatige invalshoek met een doelgerichte en resultaatgerichte optiek. Confrontatie wordt niet geschroomd, uiteraard met respect voor de persoon en met een zorgvuldige afweging van het verwachte effect.

Er worden ook 360-graden-onderzoeken uitgevoerd naar het functioneren van een leidinggevende of een organisatorische eenheid. Dit geschiedt volgens een vast stramien en met een strak tijdsschema. Hierbij wordt een inmiddels beproefde vragenlijst gebruikt die via vertrouwelijke interviews wordt afgenomen. Iedere geÔnterviewde krijgt eerst een persoonlijke terugkoppeling van het gesprek. De verslaglegging wordt na accordering gebruikt voor de rapportage die afsluit met de conclusies en aanbevelingen van de onderzoeker. Op deze wijze wordt maximale betrouwbaarheid van de informatie gewaarborgd.

Deze activiteit wordt ook ingezet bij expertises en audits voor uiteenlopende doeleinden zoals persoonsbeoordeling en rapportage op verzoek van advocatuur

Opleiding en training en onderzoeksbegeleiding

Reeds vele jaren treedt No Sijben op in diverse opleidingen zoals bij de opleidingen tot specialist (psychiatrie), Post HBO en management opleiding voor medisch specialist. Ook worden in-company cursussen verzorgd ten aanzien van deskundigheidsbevordering bij intake proces in de GGZ en het maken van behandelplannen. Daarnaast wordt methodologie cursus gegeven aan beginnende onderzoekers. Ook het begeleiden van promovendi is een vaste activiteit. De onderzoeksbegeleiding loopt van het opzetten van een onderzoeksplan, met vraagstelling, opzet, metingen, uitvoering tot en met de statistische verwerking (SPSS). Ook wordt bij de interpretatie van de resultaten geassisteerd en er op toe gezien c.q. zorg gedragen voor een juiste interpretatie van de statistische resultaten en rapportage.